Dret administratiu:

Procediments sancionadors: al·legacions i recursos


Davant una sanció administrativa, tan bon punt ens notifiquin l’obertura de l’expedient i ens donin tràmit d’audiència serà el moment d’actuar per tal de poder al·legar tot allò que considerem convenient pels nostres interessos. El nostre despatx s’encarregarà d’analitzar el cas i valorar la millor defensa tractant directament amb l’Administració sancionadora.

Assessorament i tramitació d’autoritzacions administratives i llicències


Sol·licitar a l’Ajuntament un permís d’obres o d’obertura d’una activitat pot significar una pèrdua de temps i de paciència. El nostre despatx s’encarrega de tramitar tota la documentació i presentar-la a l’Administració, alliberant així al client dels tràmits administratius, sovint lents i feixucs.

Tràmits administratius en general i davant qualsevol administració


DG-Grup Tècnic i Jurídic pot representar-lo davant qualsevol administració per fer tràmits administratius en general que representin un impediment pel client, ja sigui per horaris o per manca de temps. Gestionem sol·licituds de fraccionament, revisió de deutes i gestió del seu pagament, domiciliacions bancàries, compensacions, plusvàlues, canvis de nom de finques, sol·licitud de bonificacions, gestions amb trànsit, etc.

Recursos administratius


Els recursos administratius són la primera via de revisió a la que pot recórrer el contribuent davant els actes dictats per l’Administració. Es tracta d’una garantia dels administrats front qualsevol lesió dels drets o interessos particulars, ja que permet al·legar o discutir la validesa d’un acte davant la pròpia Administració, donant-li l’oportunitat de revisar-lo abans de prendre la decisió d’accedir al Tribunals.
Davant una notificació procedent de qualsevol administració és important consultar totes les possibilitats ja que els terminis en aquesta matèria són clars. Per tal d’evitar perjudicis innecessaris el nostre despatx analitzarà i estudiarà totes les possibilitats de què disposa el contribuent davant un acte administratiu.

Procediments contenciosos-administratius


L’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu és aquell que s’encarrega de controlar que l’Administració apliqui correctament la llei i el dret en els actes dictats als ciutadans i l’encarregat de resoldre els conflictes sorgits entre administrats i administració.
Si ja hem esgotat els recursos en via administrativa i tot i així considerem lesionats els nostres drets o interessos podrem accedir a la via judicial, tenint en compte sempre els terminis que marca la legislació per poder efectuar aquesta reclamació.

a

Dret civil:

Separacions i divorcis


Una separació o divorci és un procés llarg i traumàtic, sobretot quan hi ha menors. Cada cas és diferent i és important triar un professional que escolti i entengui la situació per tal d’escollir el millor procediment per defensar els interessos del client i dels seus fills.
DG-Grup Tècnic i Jurídic es basa en valors com el compromís, la dedicació o la responsabilitat i des del despatx, després d’analitzar detalladament el cas, us assessorarem per tal que un procés com aquest sigui el menys traumàtic possible.

Modificació de mesures


Les mesures definitives són aquelles que es van acordar en sentència de separació o divorci. En ocasions, amb el pas del temps les circumstàncies econòmiques o personals poden variar substancialment. Si és el cas, aquestes mesures es poden modificar tant de mutu acord com de forma contenciosa.
Des de DG-Grup us aconsellarem sobre quin és el procediment a seguir per aconseguir una modificació de les mesures inicials i assolir així unes condicions que s’adaptin millor a la vostra situació actual.

Redacció de contractes


DG-Grup us redactarà tot tipus de contractes. És fonamental que estigui justament negociat, amb una bona redacció en la que s’estableixi clarament els deures i obligacions d’ambdues parts.

Clàusules sòl


Són molts els préstecs hipotecaris en els que l’entitat bancària va incloure una clàusula sòl que actualment impedeix que la seva quota mensual es vegi reduïda per la davallada de l’EURIBOR.
Segons les circumstàncies en què es va signar la seva hipoteca, DG-Grup Tècnic i Jurídic el podrà orientar sobre el camí a seguir per a reclamar la inaplicació de la clàusula o fins i tot la recuperació dels diners pagats de més a l’entitat bancària.

Desnonaments


Si vostè té un llogater que no li paga la renda DG-Grup podrà iniciar els tràmits tant judicials com extrajudicials per tal d’aconseguir, no tan sols recuperar la seva finca, sinó les mensualitats pendents de cobrar.

a

Gestió de Comunitats:

Assessorament i Gestió


DG-Grup Tècnic i Jurídic s’ocupa de gestionar la seva Comunitat de Veïns amb plenes garanties de professionalitat i qualitat. Ens ocuparem de tot el que necessiti la Comunitat incloent un servei d’assessorament jurídic i tècnic als veïns així com la gestió de cobrament de morosos.