Què és la ITE? 

Quin l’objectiu de la ITE?

Instituir un sistema de control periòdic de l’estat dels edificis d’habitatges, portant a la pràctica un procediment per a verificar el deure genèric que tenen els propietaris de conservar i rehabilitar els seus immobles.

Evitar Situacions de Risc.

•Identificar i quantificar les patologies existents indicant la necessitat d’actuació.

•Proporcionar als usuaris informació que els hi permeti orientar i prioritzar les seves inversions.

•Fomentar la cultura del manteniment per allargar la vida útil dels edificis.

•Evitar la degradació del parc d’habitatges.

•Donar informació a l’Administració sobre la situació real del parc a fi de poder orientar i valorar correctament les polítiques de rehabilitació.

 

A qui correspon l’obligatorietat de la inspecció? 

•L’obligació d’encarregar la ITE, així com d’assumir el seu cost, correspon a la propietat de l’edifici.

•Els propietaris i usuaris han de facilitar l’accés a les diferents entitats en el moment de la inspecció.

•Els plans d’habitatge establiran ajuts excepcionals per a l’elaboració d’informes tècnics en cas de comunitats amb dificultats per a assumir el seu cost.

 

Quan s’ha de fer? 

•Si ho determina el programa d’inspeccions tècniques obligatòries de la Generalitat de Catalunya.

•Si ho determinen els programes o ordenances locals que poden ser més àmplies i exigents.

•Si l’edifici es vol acollir a ajuts públics.

 

Com és la inspecció? 

•La inspecció és visual i no forma part d’aquesta detectar possibles vicis ocults ni preveure causes sobrevingudes.

•El model d’informe (Annex 1 del Decret 187/2010) preveu els elements que obligatòriament han de ser objecte d’inspecció

 

Què és el certificat d’aptitud? 

És el document emès per l’Administració competent sobre la base de l’informe tècnic presentat i de les comprovacions que l’Administració pugui realitzar, en virtut del qual es qualifica la idoneïtat de l’edifici.

 

Habitatges

•La Llei del Dret de l’Habitatge estableix que en la transmissió d’habitatges, el transmitent ha de lliurar a l’adquirent còpia autenticada del Certificat d’Aptitud si aquest fos obligatori.(art. 65.e de la Llei 18/2007, del dret a l’habitatge)

•El Decret preveu que els adquirents puguin exonerar de manera expressa als transmitents de l’obligació de lliurar-los el Certificat d’Aptitud.(art. 12 del Decret 187/2010)

 

Aptitud

•La vigència del Certificat d’Aptitud serà de 10 anys i caldrà renovar-lo seguint el mateix procediment, dins l’any següent al de la seva caducitat.

•L’administració pot revocar la seva vigència, si l’edifici ha perdut les condicions que varen determinar l’atorgament.

•La vigència del Certificat queda subordinada a mantenir els requisits exigits per la seva concessió.

 

Si vols ampliar informació sobre aquest tràmit, contacta amb nosaltres sense cap compromís. T’informarem de tot el procès i resoldre’m els teus dubtes.