SERVEIS TÈCNICS:

 • Project Manager
 • Projectes de rehabilitació i reforma
 • Projectes d’urbanització
 • Projectes d’enderroc
 • Projectes d’activitats
 • Projectes de legalització
 • Projectes de segregació
 • Projectes de divisió horitzontal
 • Projectes de piscina
 • Projectes de bastida
 • Cèdul·les d’habitabilitat
 • Certificats energètics
 • Inspecció tècnica d’edificis
 • Direcció d’obres
 • Peritatges i dictàmens
 • Plans de seguretat i salut
 • Certificats tècnics
 • Amidaments i pressupostos